Vi ønsker samarbeid med norsk idrett for å synliggjøre Pfizer som en aktiv støttespiller for aktiviteter innen norsk toppidrett, konkurranseidrett og konkurransefrie aktiviteter, for å fremme det norske folks fysiske form og helse, sier administrerende direktør Fredrik Bendiksen. Med lang fartstid både som allmennlege og som idrettsmedisiner har han sett hvilken betydning fysisk aktivitet har for helsen.

Administrerende direktør i Pfizer, Fredrik S. Bendiksen ønsker å bidra til bedre helse gjennom økt fokus på fysisk aktivitet.<br>

Pfizer har allerede hatt et samarbeid med NIF i to år gjennom etablering, finansiering og faglig bistand til Senter for idrettsskadeforskning. Senteret er etablert ved Norges idrettshøgskole, og har som hensikt å drive forskning innen forebygging av idrettsskader.

 

I Norge er vi flinke til å behandle skader. Forebyggende arbeid mot idrettsskader har vi ingen lang tradisjon med. Et røket fremre korsbånd koster samfunnet rundt en million kroner i direkte utgifter, og det er helt klart at kan man forebygge dette, vil det spare samfunnet for betydelige utgifter og enkeltindivider for mye lidelse og nedsatt livskvalitet. Vi vet at det er mange slike skader hvert år, sier Bendiksen, og det rammer ofte unge mennesker.

 

 

 

Store på forskning

Pfizer bidrar årlig med betydelige forskningsmidler; 75 millioner kroner i 2001 og enda mer i 2002. En del av midlene går til forskning som ikke er knyttet til medikamenter og utprøvninger.

 

Det har vakt oppsikt også internasjonalt at Kulturdepartementet, Norsk Tipping, NIF og Pfizer har gått sammen om et forskningsprogram innen skadeforebygging.

 

- Vi tror dette er starten på en ny tid, og vi ser at et samarbeid mellom offentlige og private instanser innen helsevesenet i vid forstand er helt nødvendig, sier Bendiksen.

 

Dette er bakgrunnen for at Pfizer har valgt å inngå et mer omfattende samarbeid og blitt en av NIFs utvidede samarbeidspartnere.

 

Vi ble kontaktet av NIF fordi de vet at vi internt i Pfizer har en betydelig idrettsmedisinsk kompetanse, og det ønsker NIF å dra veksler på. NIF har for lengst, akkurat som Pfizer, sett betydningen av sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse.

 

Pfizer er i så måte en riktig samarbeidspartner for NIF.

 

Kompetanseoverføring

Vi er hovedleverandør av medikamenter til behandling av en lang rekke sykdommer, men vi er også en kompetansebedrift som skal sikre medisinsk korrekt informasjon til helsepersonell, myndigheter og pasienter. For Pfizer er derfor avtalen med NIF interessant fordi vi blir samarbeidspartner med en av landets største organisasjoner som har tatt mål av seg til å drive aktiv informasjon om fysisk aktivitet og helse. Pfizer kan også benytte idrettens kompetanse til utvikling av ideer i egen organisasjon. Avtalen er altså ikke en tradisjonell sponsoravtale, men en samarbeidsavtale til gjensidig nytte.

 

Helse og velvære

Pfizer ønsker å arbeide for bedre helse utover det som har med medikamenter å gjøre.

 

Vi vet at fysisk aktivitet kan overflødiggjøre medisiner og det finnes overbevisende dokumentasjon på at fysisk aktivitet er positivt for store pasientgrupper.

 

Vi er derfor stolte av å være spurt av NIF om et samarbeid på helsesiden og kan veldig godt identifisere oss med det NIF står for, sier Bendiksen.

 

Som administrerende direktør i Norge for en av verdens største medisinprodusenter mener han at tiden er inne for at de store selskapene definerer sin rolle noe bredere.

 

- Vi vil ta et samfunnsansvar der vi sitter med spesialkompetanse. Vi har i dette tilfellet valgt NIF, som skal implementere helse og fysisk aktivitet i befolkningen, avslutter Bendiksen.